شنبه 16 آذر 1398

مستندسازی

نسخه چاپی بازدید: 132

براساس دستورالعمل مستندسازی حوادث وبلایای طبیعی براساس بند 5 از ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، (مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها) از این پس تصاویر مستندات حوادث استان پس از گردآوری و تدوین در این پرتال جانمایی می گردد.

مدیرکل
دولت و ملت همدلی و همزبانی